GK News 2 - шаблон joomla Видео

Log in
updated 9:49 AM CEST, May 3, 2018

Popis Udruženja kojima je odobren novac iz Općinskog proračuna

User Rating:  / 0

Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče, (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj:04/09) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2018.godinu (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj:08/14, Općinski načelnik na prijedlog povjerenstva donosi: 

O  D  L  U  K  U

 

O DODJELI SREDSTAVA PO „JAVNOM POZIVU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA“  ZA 2018. GODINU

 

PO LOD METODOLOGIJI

Članak 1.

 Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-05-92/18 Od 26.01.2018. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj: 01/1-05-92/18 Od 08.03.2018.godine, a koje je provelo postupak dana 28.03.2018.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:

R.br.

                                         NAZIV UDRUGE

IZNOS U KM

1

UDRUGA ŽENA „PRVA“

1.500

2

BZK „PREPOROD“ ŽEPČE

3.500

3

KUD „ILHAMIJA“

1.500

4

CEDRA ŽEPČE

500

5

MATICA HRVATSKE OGRANAK ŽEPČE

1.500

6

UDRUŽENJE SPEKTAR ŽEPČE

2.000

7

SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI

1.500

8

AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE

3.000

9

LOVAČKO DRUŠTVO „JELEČ“

2.000

10

LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“

2.000

11

HKDU „NAŠI KORIJENI“

4.000

12

HKDU OGNJIŠTA

4.000

13

MOTO KLUB SKITNICE GLOBARICA

1.500

14

UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA

3.000

15

UDRUGA DAROVI PRIRODE ŽEPČE

1.000

16

UDRUŽENJE SPORI TURIZAM ŽEPČE

1.000

17

UDRUGA GRAĐANA POLJOPRIVREDNIK ŽE ŽEPČE

1.000

18

UDRUŽENJE HEMODIJALIZNIH I BUBREŽNIH BOLESNIKA

500

19

„PRAVNA ZAŠTITA-IURUS PROTECTA“ ŽEPČE

500

20

HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA

2.500

21

UDRUGA ZA ODRŽIV RAZVOJ „UZOR“

1.000

22

KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE

3.000

UKUPNO

42.000

 

Članak 2.

 Sredstva se prenose sa  Tekućih transfera (grantova), ''ekonomskog koda 61 4000''-transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.

Članak 3.

 Dodijeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi :

R.br.

NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBA

IZNOS U KM

1

ŽOK „ŽEPČE“

8.000

2

KINOLOŠKI KLUB TORNJAK

1.500

3

KK ORLOVIK ŽEPČE

3.500

4

KK ŽEPČE

5.500

5

TENISKI KLUB T ŽEPČE

1.000

6

ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL

1.500

7

STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“

2.500

8

KAJAK KANU KLUB 550 ŽEPČE

3.500

9

NOGOMETNI KLUB ŽEPČE

28.000

10

SPORTSKI SAVEZ OPĆIN ŽEPČE

4.000

11

SPORTSKO DRUŠTVO „RAKETA“ ŽEPČE

1.000

12

ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“

2.000

13

BBK „PEDALA“

2.000

14

SR „BOSNA“

2.000

15

RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“

20.000

16

KARATE KLUB VIKTORIJA

4.000

17

NOGOMETNI KLUB „DON BOSCO ŽEPČE“

4.000

18

UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE

2.300

19

ODBOJKAŠKI KLUB MLADOST

7.000

20

PLANINARSKO DRUŠTVO VIS

2.000

UKUPNO

105.300

 

Članak 4.

 Sredstva se prenose sa Tekućih transfera (grantova), ''ekonomskog koda 61 4000'', transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.

Članak 5.

 Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.

Članak 6.

 Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

 • Hits: 176

Prilika za privremeni posao za soc. ugrožene i dugoročno nezaposlene osobe sa biroa rada

User Rating:  / 0

 

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/09), Općinski načelnik raspisuje

       JAVNI POZIV  DUGOROČNO NEZAPOSLENIM OSOBAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMASTANOVNIŠTVA KOJE SU EVIDENTIRANE NA BIROU RADA ŽEPČE ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA PROGRAMA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU KROZ JAVNE RADOVE KOJE IMPLEMENTIRA OPĆINA ŽEPČEUZ  PODRŠKU PROJEKTA  ''LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ'' U 2018. GODINI

Općinski Načelnik poziva sve dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva koji su evidentirani na Birou rada Žepče, da se prijave za realiziranje projekta ''Za zajednicu radi, za obitelj zaradi 2018'' koji implementira Općina Žepče uz podršku Projekta ''Lokalni integrirani razvoj'' u 2018. godini koji financira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 Javni radovi predviđeni projektom usmjereni su na:

1.       Održavanje lokalnih puteva i putnih kanala i čišćenje obala rijeka u gradskom i prigradskom području;

2.       Čišćenje i saniranje divljih deponija na području općine Žepče, koje predstavljaju opasnost za zdravlje stanovnika općine Žepče;

3.       Ozelenjivanje, uređenje i čišćenje javnih površina koje se koriste tokom proljeća i ljeta za odmor i rekreaciju lokalnog stanovništva.

 Očekivani broj korisnika projekta je 31, uz planirano trajanje angažmana za odabrane korisnike u trajanju od 4 mjeseca i 15 dana.

 PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije sa područja općine Žepče. Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve kandidatkinje i kandidate koji su dugoročno nezaposleni i spadaju u socijalno ugrožene kategorije stanovništva, a na evidenciji su Biroa rada Žepče.

Napomena: Korisnici sa područja općine Žepče koji su učestvovali u projektu „Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“ tokom 2017. godine nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv.

Svaki podnosilac prijave/fizičko lice treba ispuniti sljedeće osnovne kriterije:

 1. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji općine Žepče;
 2. Podnosilac prijave je dugoročno nezaposlena osoba, odnosno nalazi se na evidenciji nadležnog biroa/službe za zapošljavanje duže od 12 mjeseci;
 3. Podnosilac prijave nije učestvovao u projektu „Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“ koji je implementiran na području općine Žepče u 2017. godini.

 Prilikom prijave na javni poziv, zainteresirane osobe će trebati  dostaviti slijedeće obavezne dokumente

 1. Kopija lične karte;
 2. Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
 3. Kućna lista za domaćinstvo podnosioca prijave sa datumom izdavanja iz perioda trajanja javnog poziva;
 4. Potvrda od biroa za zapošljavanje za podnosioca prijave u kojoj je naveden datum zadnjeg zaposlenja ili datum upisa u registar zavoda;
 5. Potvrda od biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene punoljetne članove domaćinstva ne starija od 30 dana. Ukoliko neki članovi domaćinstva nisu evidentirani na birou za zapošljavanje, potrebno je navesti imena osoba i razlog (na primjer: domaćica);
 6. Potvrda od centra za socijalni rad ukoliko je podnosioc prijave evidentiran u centru. Potrebno je navesti i koju vrstu pomoći podnosilac prijave koristi.

 Uz obveznu dokumentaciju, kandidatima se preporučuje da dostave i slijedeću neobaveznu dokumentaciju, koja će donositi dodatne bodove:

 1. Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e ili rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece);
 2. Ukoliko osoba koja aplicira ima ili je imala status povratnika ili raseljenog lica, potrebno je dostaviti: 1. Potvrdu za povratnike: Potvrda izdata od gradske/općinske službe, MUP-a ili nadležnog ministarstva koja potvrđuje status povratnika; ili 2. Potvrdu za raseljene osobe: Kopija originalne dokumentacije koja potvrđuje status raseljene osobe ili potvrda od nadležnog ministarstva ili općine/grada koja potvrđuje status raseljene osobe;
 3. Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj šteti – izdana od strane općine/grada ili druge nadležne institucije (podnosi se ukoliko je podnosilac pretrpio štetu tokom poplava u maju 2014. godine);
 4. Ukoliko osoba koja podnosi prijavu ima status osobe sa posebnim potrebama, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet. Ukoliko podnosilac prijave zbog svog zdravstvenog stanja nije radno sposoban, neka druga radno sposobna osoba iz domaćinstva treba biti nosilac prijave. Ukoliko podnosilac prijave nema status osobe sa posebnim potrebama, a živi u domaćinstvu u kojem jedan član ili više njih imaju status osobe sa posebnim potrebama, onda je potrebno dostaviti navedene dokumente za osobe sa posebnim potrebama iz domaćinstva;
 5. Ostali relevantni dokumenti koji dokazuju socijalni status ili pripadnost ranjivim kategorijama stanovništva.

 PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti na pisarnici Općine Žepče (info pult)  ili sa web stranice Općine Žepče (www.opcina-zepce.com). Poziv će biti objavljen u lokalnim medijima (Radio Žepče i Radio postaja Žepče), na oglasnim pločama Općine Žepče, JU Centar za socijalni rad Žepče i Biro rada Žepče.

 Sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu dobiti putem telefona na broj 032/888 626 (kontakt osoba Mustafa Dervišević) ili putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom i dodatnom dokumentacijom) se mora dostaviti u pisanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 8-15 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ''PRIJAVA NA JAVNI POZIV-PROJEKAT ZA ZAJEDNICU RADI, ZA OBITELJ ZARADI 2018'', Općina Žepče, Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče.

Rok za predaju aplikacija je 25.04.2018. godine do 15.00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Povjerenstvo će izvršiti bodovanje svih pristiglih prijava po listi kriterija navedenih u javnom pozivu i u rokovima koji su navedeni u indikativnom vremenskom okviru. Rezultati će biti objavljeni na oglasnim pločama partnera i na web stranici Općine Žepče. Rok za žalbe će biti do 7 dana od dana objavljivanja rezultata.

 KLIKOM NA LINK ISPOD MOŽETE PREUZETI OBRAZAC I SMJERNICE

obrazac za prijavu

smjernice

 • Hits: 159

Uskrsne čestitke

User Rating:  / 0

Uskrs najveći kršćanski blagdan je pred nama.

 Neka nam blagdan Uskrsa pomogne  da prije svega budemo dobri ljudi, da izgrađujemo dobre  međuljudske i međunacionalne odnose  i sa svi zajedno stvaramo pozitivno ozračje  na cijelom području naše općine.

Svim Katolicima ČESTITAM  i želim  SRETAN USKRS.

Općinski Načelnik Mato Zovko

 

Povodom velikog Kršćanskog blagdana upućujem čestitke svim vjernicima i vjernicama sa iskrenom željom da ga provedete u miru, sreći i zadovoljstvu.

Neka radost Uskrsa donese mir i spokojstvo u vaše domove, u nadi da ćemo u vremenu koje je ispred nas krenuti svi zajedno u sugurniju, pravedniju  i sretniju budućnost

 Predsjednik OV Muhamed Jusufović

 

Čestitkama se pridružuje i ZEPCEONLINE TIM.

 • Hits: 198

Kvar na gradskoj kotlovnici-slijedi 48 satna obustava grijanja

User Rating:  / 0

 

Iz JP "Komunalno" d.o.o. Žepče smo dobili sljedeću obavijest:

Obavještavamo sve korisnike gradskog centralnog grijanja da će zbog kvara na gradskoj kotlovnici biti obustavljena isporuka toplotne energije u vremenu:

Danas 26.03.2018.god. (Ponedjeljak) od 12,00 sati pa do Srijede 28.03.2018. god. (Srijeda) u 12,00 sati.

Korisnike gradskog centrannog grijanja molimo za razumijevanje i strpljenje.

 

 

 • Hits: 241

ŽEPAČKI UMIROVLJENICI NA IZLETU U ZENICI

User Rating:  / 1

Žepački umirovljenici neprestano organiziraju razne aktivnosti i važe za najaktivniju udrugu građana u općini Žepče. 21. ožujka 2018. godine, na prvi dan proljeća, organizirali su lijep izlet u Zenici i obavili više značajnih posjeta pojedinim organizacijama i institucijama. Ovo je bio multinacionalni izlet sa jednim autobusom i 50-ak umirovljenika iz više mjesnih udruženja.

U okviru svoje posjete obišli su :

-          redakciju „ Naše riječi“ Zenica, poznate novinske kuće, koja već pune 62 godine daje vitalne  informacije sa našeg regiona. Bio je to srdačan prijem uz postavljanje brojnih pitanja vezanih za rad ove medijske organizacije. Domaćini su bili direktorica Anisa Ohran i glavna urednica lista gospođa Elvira Šaćirbegović. Domaćini su se zahvalili na nesvakidašnjoj i neuobičajeno brojnoj posjeti, te obećali uzvrat u radnoj posjeti Žepču i žepačkoj umirovljeničkoj udruzi. U narednom broju cijenjenog lista biće objavljena prigodna informacija o ovoj zanimljivoj posjeti,

-          obavljena je posjeta NK „ Čelik“ uz obilazak stadiona i trofejne sale. Domaćin susreta bio je Asim Demiri, direktor stadiona, dugogodišnji vođa navijačke skupine „robijaši“, koji je goste upoznao sa poviješću kluba. Iskazao je vjeru u opstanak u elitnom nogometnom rangu natjecanja,

-          slijedio je obilazak velelepne sportske dvorane „ Gradska arena Husejin Smajlović“ Zenica sa čak 6150 sjedećih mjesta, koja je dobila ime po njenom utemeljitelju gospodinu Husejinu Smajloviću, pokojnom karizmatičnom gradonačelniku Zenice. Domaćin susreta bio je gospodin Feđa Jovanović, direktor dvorane, nekada poznati košarkaš,

-          na kraju je žepačka ekspedicija bila u posjeti novoizgrađenom Centru za pripreme državne nogometne reprezentacije u Crkvicama. Domaćin je bio gospodin Alija Porča, direktor ovog impozantnog sportskog kompleksa, koji je prije nekoliko godina zvanično otvorio osobno veliki nogometni gospodin Mišel Platini, predsjednik UEFA i povijesni nogometaš francuske reprezentacije iz 80-ih godina prošlog stoljeća.

U okviru posjete izvršen je obilazak i čuvene zeničke „ Čimburijade“, koja se svake godine nakon rata održava na prvi dan proljeća uz bogatu ponudu ugostiteljskih i zabavnih sadržaja i brojne goste. Ove godine loše vrijeme umanjilo je i ponudu i posjetu, ali ne i njen značaj.

Predsjednik Izvršnog odbora žepačkog udruženja gospodin Vlado Marković izjavio je da su svi sudionici izleta zadovoljni onim što su posjetili, vidjeli i doživjeli i obećao još mnogo izleta u budućem periodu.

Žepče, 22.03.2018. god     

 • Hits: 373

Predstavnici Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH boravili u Žepču

User Rating:  / 1

Danas su predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja Umirovljenika u Federaciji BiH Mehmedalija Rapa, i predsjednik Skupštine umirovljenika Omer Omerefendić, stigli u najavljenu službenu posjetu Općini Žepče, gdje su se sastali s općinskim udruženjem umirovljenika/penzionera u Žepču na čelu s predsjednikom IO Vladom Markovićem, a glavni razlog posjete odnosi se na zadatke u vezi s predstojećim izborima.

Predsjednik Skupštine umirovljenika Omer Omerefendić ovom prilikom je istaknuo dobre odnose s Općinskim udruženjem umirovljenika u Žepču, podsjetio je na usvojeni zakon o MIO i na povećanje mirovina od 15.4. za 10 % umirovljenicima koji su mirovinu stekli do 98. godine i koji su najugroženija kategorija, kao i povećanje od 5% za umirovljenike koji su mirovinu stekli do 2007. godine.

Predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja Umirovljenika u Federaciji BiH Mehmedalija Rapa dodao je da sada u znatnoj mjeri smanjena razlika između najviše i najniže mirovine.

Razgovor s predsjednikom Izvršnog odbora Saveza udruženja Umirovljenika u Federaciji BiH Mehmedalijom Rapa, i predsjednikom Skupštine umirovljenika Omerom Omerefendićem poslušajte danas od 10 sati u programu Radio Žepča.

 

 

 • Hits: 383

Subcategories

Izdvojeno

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga samo putem parking aparata

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga …

Iz JP „Komunalno“ Žepče, obavještavaju sve korisnike gradskih parkirališta u Žepču da će se naplata parkiranja od 01.04.2017. god. vršiti isključivo putem parking aparata.   Svi gradski parkinzi na kojima se vrši...

03-04-2017 Hits:1661 Vijesti

Read more

Izdvojeno

Papa Franjo posjetio BiH

Papa Franjo posjetio BiH

Završena je povijesna posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Svetog Oca pape Franje Bosni i Hercegovini. Uz riječi upućene mladima naše zemlje „Vi ste proljetni cvjetovi i u vama vidim želju da...

06-06-2015 Hits:6068 Županija, BiH, okruženje, društvo ....

Read more
Untitled